Tập thể các bộ giáo viên trường mầm non mường giàng hăng hái xây dựng cơ sở vật chất, tạo cảnh quan trong và ngoài lớp học,